01
08
07
06
05
04
03
02

ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿਸਪਲੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ