01
08
07
06
05
04
03
02

ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਸੀਲਿੰਗ -ਮਸ਼ੀਨ