01
08
07
06
05
04
03
02

ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਫਰੂਟ ਕਲੈਮਸ਼ੈਲ ਬਾਕਸ