01
08
07
06
05
04
03
02

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਸਟੈਂਡ